Tuesday, May 7, 2013

1305.0899 (Yu-Cheng Wu et al.)

Measurement of Cosmic Ray Flux in China JinPing underground Laboratory    [PDF]

Yu-Cheng Wu, Xi-Qing Hao, Qian Yue, Yuan-Jing LI, Jian-Ping Cheng, Ke-Jun Kang, Yun-Hua Chen, Jin Li, Jian-Min Li, Yu-Lan Li, Shu-Kui Liu, Hao Ma, Jin-Bao Ren, Man-Bin Shen, Ji-Min Wang, Shi-Yong Wu, Tao Xue, Nan YI, Xiong-Hui Zeng, Zhi Zeng, Zhong-Hua Zhu
China JinPing underground Laboratory (CJPL) is the deepest underground laboratory presently running in the world. In such a deep underground laboratory, the cosmic ray flux is a very important and necessary parameter for rare event experiments. A plastic scintillator telescope system has been set up to measure the cosmic ray flux. The performance of the telescope system has been studied using the cosmic ray on the ground laboratory near CJPL. Based on the underground experimental data taken from November 2010 to December 2011 in CJPL, which has effective live time of 171 days, the cosmic ray muon flux in CJPL is measured to be (2.0+-0.4)*10^(-10)/(cm^2)/(s). The ultra-low cosmic ray background guarantees CJPL's ideal environment for dark matter experiment.
View original: http://arxiv.org/abs/1305.0899

No comments:

Post a Comment