Thursday, May 9, 2013

1305.1703 (Yu-Wei Liao et al.)

Platform Deformation Phase Correction for the AMiBA-13 Co-planar Interferometer    [PDF]

Yu-Wei Liao, Kai-Yang Lin, Yau-De Huang, Jiun-Huei Proty Wu, Paul T. P. Ho, Ming-Tang Chen, Chih-Wei Locutus Huang, Patrick M. Koch, Hiroaki Nishioka, Tai-An Cheng, Szu-Yuan Fu, Guo-Chin Liu, Sandor M. Molnar, Keiichi Umetsu, Fu-Cheng Wang, Yu-Yen Chang, Chih-Chiang Han, Chao-Te Li, Pierre Martin-Cocher, Peter Oshiro

1305.1916 (Dmitry Savransky et al.)

Computer vision applications for coronagraphic optical alignment and image processing    [PDF]

Dmitry Savransky, Sandrine J. Thomas, Lisa A. Poyneer, Bruce A. Macintosh